Obec Stanovice

Obec Stanovice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 9.1.2002 ve smyslu ustanovení § 17 odst.2 a odst.4 zákona č.185/2001 Sb.,o odpadech a dle § 10 písm.a) a § 84 odst.2,písm.i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů vydává tuto

 

Obecně závaznou vyhlášku č.l/2002

 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v územním obvodu obce Stanovice.

 

 

 

Čl.1

 

Základní ustanovení

Působnost obecně závazné vyhlášky:

1.     vyhláška řeší systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem pro všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a dále, které mají v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

2.     za komunální odpad se považuje ve smyslu § 4 písm.b) zák.č.185/2001 Sb.,veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů, vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

3.     právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou na základě písemné smlouvy využívat systém stanovený touto vyhláškou.

 

 

Čl.2

Nakládání s komunálním odpadem

1.      Fyzické osoby, na které se tato vyhláška vztahuje,jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle systému stanoveného touto vyhláškou.

2.      Třídění komunálního odpadu je stanoveno na tyto složky:

a)      nebezpečné složky odpadu - 2x ročně mobilní kontejner,datum a místo bude ohlášeno 14 dní předem na obecních vývěskách.

b)      využitelné složky odpadu - papír,sklo,plasty musí být ukládány do sběrných nádob označeným druhem využitelného odpadu.

c)      zbytkový odpad musí být odkládán do typizovaných sběrných nádob (popelnic). V zimním období v místní části Nové Stanovice a Horní Dražov musí být tento druh odpadu odkládán do přistavených kontejnerů. Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat jiné druhy odpadu.

d)      v místní části Dolní Dražov budou využitelné složky odpadu a zbytkový odpad ukládán do trvale přistaveného kontejneru.

e)      odpad ze hřbitova je ukládán do trvale přistaveného kontejneru.

 

 

Čl.3

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad nesmí být ukládán společně s jinými druhy odpadů. Fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny si objednat na vlastní náklady kontejner nebo přímý odvoz stavebního odpadu. Kontejner musí být umístěn tak, aby nebránil provozu na komunikacích a zajištěn tak,aby nedocházelo ke znečišťování okolí. Stavební odpad nesmí obsahovat žádnou z nebezpečných složek odpadů. Původce stavebního odpadu je povinen na vyžádání obecního úřadu předložit písemný doklad o uložení odpadu na řízenou skládku nebo předání jiné organizaci či fyzické osobě.

 

Čl.4

Svoz komunálního odpadu

1.      Svoz komunálního odpadu v obci provádí výlučně oprávněná osoba.

2.      Zajišťuje pravidelné a včasné vyprazdňování sběrných nádob a to podle plánu svozu za smluvně sjednaných podmínek a v dohodnutých termínech.

3.      Oprávněná osoba je povinna si počínat při svozu tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke škodám na majetku a k úrazům. Dojde-li při vyprazdňování nádob ke znečištění okolí, je oprávněná osoba povinna okamžitě provést úklid.

 

Čl.5

Poplatek za provoz systému

1.      Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů na území obce Stanovice se stanovuje poplatek *)

2.      Sazba poplatku a způsob jeho výběru stanoví samostatná obecně závazná vyhláška. **)

 

Čl.6

Kontrola a sankce

1.      Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat členové obecního zastupitelstva a pracovníci obecního úřadu Stanovice.

2.      Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů. ***)

 

Čl.7

1.      Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1999 o nakládání s komunálním odpadem, účinná od 2.6. 1999.

2.      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.ledna 2002. Důvodem je zamezení ekonomických ztrát, které by vznikly při dodržení obecné lhůty.

 

 

 

 

Poznámky:

*) § 10 b zák.č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích ve znění změn a doplňků

**) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Stanovice č.3/2002

***) Zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech, § 46 zák.č.200/1990 Sb.,o přestupcích ve znění změn a doplňků

 

 

Vyhledat v textu

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost stránek

315242