Obec Stanovice

Zastupitelstvo obce Stanovice na základě svého usnesení ze dne 9.1.2002 podle ustanovení § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění změn a doplňků v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích vydává tuto

 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Stanovice.

 

Čl.l

Správa poplatku

Správu tohoto poplatku vykonává obecní úřad Stanovice (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků ve znění změn a doplňků, pokud zákon č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích nestanoví jinak.

 

Čl.2

Poplatník

 

Poplatek platí:

a)      fyzická o soba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,které poplatek odvádějí.

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl.3

Sazba poplatku

1.      Sazba poplatku pro poplatníka podle č1.2 písm.a) a b) této vyhlášky činí 500,-Kč za kalendářní rok a je tvořena:

a)      z částky 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok

b)      z částky 250,-Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady obce činily za rok 2001 193.092,-Kč.

K 31.12.2001 bylo v obci podle čl.2 této vyhlášky celkem 574 poplatníků.

193.092,- : 574 = 336,40 Kč na poplatníka.

Podle § 10 b zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích ve znění změn a doplňků je možno stanovit sazbu pouze ve výši 250,-Kč.

 

2.      V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci se v průběhu kalendářního roku uhradí poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Čl.4

Osvobození

1.      Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let žijící v rodinném domě nebo domácnosti.

2.      Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený od poplatku dle tohoto ustanovení oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Čl.5

Snížení nebo prominutí poplatku

1.      Správce poplatku může zcela výjimečně ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

2.      snížení nebo prominutí poplatku rozhodne správce poplatku na základě písemné žádosti poplatníka. V žádosti musí být uvedeny konkrétní důvody. Tato žádost podléhá správnímu poplatku.

3.      Na snížení nebo prominutí poplatku za komunální odpad není právní nárok.

 

Čl.6

Splatnost placení poplatku

1.      Poplatek pro poplatníka dle č1.2 písm.a) této vyhlášky je splatný:

a)      500,-Kč - jednorázově, vždy nejpozději do 30.března kalendářního roku

b)      1000,- Kč - ve dvou splátkách a to 500, Kč do 31.3. a 500,-Kč do 30.6. kalendářního roku.

c)      2000,-Kč a výše - ve čtyřech splátkách a to 500,-Kč do 31.3.,500,-Kč do 30.6., 500,-Kč do 30.9. a zbytek splátky do 30.11. kalendářního roku.

2.      Poplatek pro poplatníka (rekreační objekt) dle č1.2 písm.b) této vyhlášky je splatný:

                     500,-Kč - jednorázově vždy nejpozději do 30.března kalendářního roku.

3.      Poplatníci platí poplatek podle této vyhlášky:

a)      v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Stanovice

b)      složenku, kterou obdrží na obecním úřadě Stanovice

c)      převodem z účtu,musí být uveden účel platby nebo variabilní symbol

 

Čl.7

Ohlašovací povinnost

1.      Poplatník podle čl.2 písm.a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti, v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne,kdy tato změna nastala.

 

2.      Poplatník podle čl.2 písmo b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti, v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, nebo změny způsobu užívání této stavby a případné přihlášení fyzické osoby k trvalému pobytu a to do I5-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Čl.8

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Čl.9

Tomu,kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy,může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků.

 

Čl.10

1.      Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

 

2.      Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků ve znění změn a doplňků.

 

Čl.11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.ledna 2002. Důvodem je zamezení ekonomických ztrát, které by vznikly při dodržení obecné lhůty.

 

Vyhledat v textu

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost stránek

315653