Obec Stanovice

Vyhláška č. 4/2002

 

ZMĚNA Č. 1

 

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

ÚTVARU

 

Stanovice,Nové Stanovice, Dražov, Hlinky

 

 

 

 

Autor: Ing. Arch. Lubomír Košek

Ivan Schafer     .

 

 

 

 

 

 

 

 

Název: Změna č.1 ÚPN SÚ

 

Stupeň: Návrh

 

Pořizovatel: Obec Stanovice

 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner

Závodu míru 578

360 17 Karlovy Vary

odpov. zástupce

autorizovaný architekt

Ing. Arch. Lubomír Košek

Číslo autorizace: 00 042

 

IČO:  11393807

 

Okres: Karlovy Vary

 

Kraj: Karlovarský

 

Datum: Březen 2002

 

Schváleno: Usnesením obecního zastupitelstva Obce Stanovice č. 5/2002 ze dne 25.4.2002

 

Pořizovatel: Obec Stanovice

 

Stanovisko nadřízeného orgánu: Okresní úřad Karlovy Vary

Referát regionálního rozvoje

Č.j. RR/102/2002/Nov

Ze dne 11.4.2002

 

 

 

Organizace dokumentace

 

   Dokumentace změny je zpracována v návaznosti na schválené zadání změny ze dne 1.8.2001 a je sestavena a řazena tak, aby byla zachována kontinuita s územním plánem SÚ Stanovice částmi Nové Stanovice, Dražov, Hlinky, který byl schválen 2.8.1995. (Dále ÚPN SÚ Stanovice ).

   Návrh změny přiměřeně řeší pouze ty části textu, které jsou změnou Č. 1 dotčeny. Číslování kapitol je dodrženo dle návrhu ÚPN SÚ Stanovice.

   V grafické části byly vyhotoveny výkresy (výseky výkresů ÚPN) s tím, že řešené území představují pouze konkrétní plochy nebo inž. sítě a objekty technické infrastruktury řešené změnou:

   Výkresy změny č. 1 jsou označeny pořadovým číslem odpovídajícím výkresům dle ÚPN a za toto číslo je přiřazen index Z 1. Každá dílčí změna je v textové i grafické části označena specifickým číslem shodným s číslováním v zadání změny. Řazení výkresů odpovídá postupnému popisu změny v textové části.

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

Textová část

 

A. průvodní zpráva

B. Vyhodnocení ztrát ZPF

C. Závazná část územního plánu sídelního útvaru Stanovice

 

 

 

 

Grafická část

 

v.č. 2.2 Zl   urbanistické a prostorové řešení SÚ - Stanovice - výsek 1 :2000

 

v.č. 1.3.Z1  širší vztahy

                   zásobování pitnou vodou, odvádění splaškových vod

                   využití telekom. kabelu DK 30 pro místní provoz - výsek 1 : l0 000

 

v.č.2.5.Zl    technická vybavenost

                   voda, kanalizace - SÚ Stanovice - výsek 1 :2000

 

v.č.4.5.Zl    technická vybavenost

                   voda, kanalizace - SÚ Dražov - výsek 1 :2000

 

v.č.5.5.Zl    technická vybavenost

                   voda, kanalizace - SÚ Hlinky - výsek 1 :2000

 

v.č.3.5.Zl    technická vybavenost

                    voda, kanalizace - SÚ Nové Stanovice - výsek 1 :2000

 

v.č.2.6. Zl    technická vybavenost

                    elektro, spoje SÚ Stanovice - výsek 1 :2000

 

v.č.4.6. Z1   technická vybavenost

                    elektro, spoje SÚ Dražov - výsek 1 :2000

 

v.č.5.6. Zl   technická vybavenost

                    elektro, spoje SÚ Hlinky - výsek 1 :2000

 

v.č. 2.7. Zl  Vyhodnocení ztrát ZPF - výsek 1 :2000

 

 

 

 

 

 

 

Obsah textové části:

 

POZN.: změna č.l se týká pouze kapitol tučně zvýrazněných

 

  1. Průvodní zpráva

 

Obsah:

 

1.      Úvod

1.1.                   zadání

1.2.                   důvody pro pořízení změny

1.3.                   průzkumy a rozbory

1.4.                   vymezení řešeného území

1.5.                   podklady a vyhodnocení připomínek k návrhu zadání změny č.1

1.6.                   cíle řešení změny č.1

1.7.                   průběh projednání

 

2.      Charakteristika řešeného území,současný stav, rekapitulace výsledků P a R

2.1.                   přírodní poměry

2.2.                   reliéf terénu

2.3.                   historický vývoj obce

2.4.                   zástavba

2.5.                   funkční složky sídla

2.6.                   životní prostředí

 

3.      Širší vztahy

3.1.                     umístění v systému osídlení, dopravní vazby

3.2.                   životní prostředí - umístění v krajině

3.3.                   omezující vlivy, limity využití území

3.4.                   technická vybavenost

3.5.                   požadavky vyplývající pro navrhované změny z ÚPN VÚC KSA

 

4.      Koncepce řešení

4.1.                     rozdělení území do zón

4.2.                     hlavní faktory ovlivňující řešení ÚP

 

5.      Návrh funkčních zón a zásady prostorového uspořádání jednotlivých lokalit

5.1.                     obytné zóny

5.2.                     rekapitulace počtu budov a obyvatel

5.3.                     zóny institucionální

5.4.                     zóna výrobní, zemědělská

5.5.                     zóna rekreační

 

6.      Zeleň v zastavěném území

 

 

7.      Ochrana a využití kulturních a přírodních hodnot

 

8.      Doprava

8.1.                   širší vztahy, rozbor

8.2.                   koncepce dopravy v katastru

8.3.                   koncepce dopravy v zastav. území

8.4.                   veřejná hromadná doprava

 

9.      Životní prostředí

9.1.                   ovzduší

9.2.                   voda, půda

9.3.                   tuhý komunální odpad

 

10.  Vodní hospodářství

10.1.               toky a nádrže

10.2.               vodovod

10.3.               kanalizace

 

11.  Energetická zařízení

11.1.               současný stav

11.2.               současné potřeby obce

11.3.               návrh řešení

11.4.               veřejné osvětlení

 

12.  Spojová zařízení

12.1.               současný stav

12.2.               návrh řešení

 

13.  Veřejně prospěšné stavby

 

 

 

 

  1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny č. 1 ÚPN SÚ Stanovice na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

 

1.      Průvodní zpráva

2.      Tabulková příloha

3.      Grafická příloha - výkres č.2.7.21 Vyhodnocení ztrát ZPF - výkres 1:2000 je součástí grafické části

 

 

  1. Návrh závazné části

 

 

 

 

 

A.        Průvodní zpráva

 

 

 

1.            ÚVOD

 

1.1.   Zadání

 

   Návrh zadání změny č.1/2001 ÚPN SÚ Stanovice byl zpracován na základě požadavku pořizovatele ÚPD, jímž je obec Stanovice. Změna č.1 navazuje na stávající platný ÚPN SÚ Stanovice, který byl zpracován v r. 1994 a schválen obecním zastupitelstvem dne 2.8.1995.

 

   Návrh zadání změny č.1 byl po projednání, vyhodnocení a kladném vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování (okresní úřad K. Vary - referát regionálního rozvoje) zn. RRJ215/2001/Nov ze dne 30.7.2001 schválen obecním zastupitelstvem Stanovic dne 1.8.2001 spolu se souborným stanoviskem k zadání změny č.1/200 1 ÚPN SÚ Stanovice s pokyny pro další zpracování návrhu změny Č. 1 ÚPN SÚ Stanovice.  .

   Vzhledem k jednoduchosti navrhovaných změn bylo upuštěno od zpracování konceptu změny.

   Návrh změny č.1 ÚPN SÚ Stanovice je tedy zpracován na základě projednaného a schváleného návrhu zadání změny č.1/2001 územního plánu sídelního útvaru Stanovice.

 

1.2.   Důvody pro pořízení změny

 

   Od schválení územního plánu uplynulo 6 let. Během této doby se změnily podmínky v zájmovém území ve vztahu ke schválenému územnímu plánu natolik, že obec Stanovice přistoupila ke zpracování změny Č. 1 ÚPN SÚ Stanovice, která řeší dílčí změny ve funkčním využití ploch a v koncepci technické obsluhy území následovně:

 

I.  Změna funkčního využití ploch

 

Změna č. 1.1 ; 1.2 SÚ Stanovice – změna funkčního využití v lokalitě „Náves“

 

Většina ploch určených k rozvoji obce byla restituována a vlastníci těchto pozemků nemají v současnosti zájem o jejich odprodej. Obec se proto rozhodla pro uspokojení zájmu o bytovou výstavbu v obce a k "nastartování" obnovy a rozvoje vesnice, poskytnout obecní pozemek p.č. 1642/21, v centru obce, který ve schváleném ÚP byl původně určen pro doplnění občanské vybavenosti, k rekreaci a pro veřejnou zeleň.

Změna je navržena na základě žádosti obce.

 

Změna č. 1.3 SÚ Stanovice – Změna funkčního využití v lokalitě „Vládní ulice“

 

V ÚPN bylo opomenuto zahrnutí pozemku p.č. 941/1 v lokalitě „Vládní ulice“ do rozvojových ploch - v prolukách určených k bydlení.

Změna je navržena na základě požadavku vlastníka pozemku.

 

Změna 1.4. SÚ Stanovice – Změna funkčního využití území v lokalitě „U Vraných“

 

V ÚP nebylo opomenutím přihlédnuto k připomínce vlastníka, kterou uplatňoval na místním veřejném projednání k rozpracovaném konceptu ÚPN; a ve které upozorňoval, že p.p.č. 1641/4 a p.p.č. 1641/24 v lokalitě "U Vraných" koupil za účelem výstavby rodinného domu, který byl později v souladu se stav. povolením realizován. Jedná se o dodatečné provedení změny (aktualizaci) z ploch veřejné zeleně na území čistého bydlení. Změna je navržena na základě požadavku obce.

 

Změna č. 1.5 SÚ Stanovice – Změna funkčního využití území  v lokalitě „Na mokřinách“

 

Obec přehodnotila původní záměr s využitím území (p.p.č. 1605/3; 1608/2; 1608/5; 1608/4; 1605/5; 1580/9; 16580/10 a částí p.p.č. 1580/14; 1605/1 a části p.p.č. 1580/5 v k.ú. Stanovice) pro rekreaci a sport (koupaliště, kempink). Vzhledem k malému přítoku povrchových vod a nevyhovující kvalitě vody bylo od záměru zřízení koupaliště na p.p.č. 1608/1; 1608/2;

-1605/3; 1608/2 a 1608/5 upuštěno. Rovněž změna vlastnických vztahů v lokalitě "Na Mokřinách" a žádost nového vlastníka p.p.č. 1580/5 o změnu územního plánu na rozšíření území bydlení na úkor ploch určených původně k rekreaci a sportu.

Změna je navržena se souhlasem obecního zastupitelstva na základě požadavku vlastníka pozemku 1580/5.

 

II.     Změny v koncepci technické obsluhy území

 

Změna č 1.7 - Změna koncepce zásobování pitnou vodou v souvislosti s návrhem přivaděče pitné vody Březová - Horní Slavkov

 

Podkladem ke změně je dokumentace k územnímu řízení "Horní Slavkov - přivaděč pitné vody" (K.V. Engineering -leden 2000; leden 2001)

Změna je navržena na základě požadavku investora (VSOZČ) a byla konzultována a projednány se zpracovatelem vodohospodářské části ÚPN VÚC KSA, Ing. J. Žáčkem. Změna je navržena v souladu s ÚPN VÚC KSA.

 

 

Změna č. 1.8 změna koncepce zásobování pitnou vodou Dražova a Hlinek

 

V současnosti jsou Dražov a Hlinky zásobovány z místních zdrojů s nedostatečnou kapacitou a mnohdy závadnou vodou neodpovídající hygienickým požadavkům. Kapacita navrhovaného přivaděče pitné vody - Horní Slavkov je dostatečná i k zásobování Dražova i Hlinek. Připojení Dražova a Hlinek na centrální zdroj pitné vody bude znamenat zvýšenou produkci splaškových vod, proto připojení na centrální zdroj pitné vody bude předcházet zajištění účinného čištění odpadních vod, které  si vyžádalo přehodnocení koncepce odvádění a čistění odpadních vod.

Změna je navržena na základě požadavku obce a budoucího investora (VSOZČ).

 

 

 

 

 

Změna 1.9 - Změna koncepce zásobování pitnou vodou Nových Stanovic - výhled

 

Současné zásobení pitnou vodou z nevyhovujících místních zdrojú bude výhledově zrušeno a řešeno rovněž napojením na navrhovaný vodovodní přivaděč - Horní Slavkov. Připojení N. Stanovic na pitnou vodu si rovněž vyžádalo přehodnocení koncepce odvádění a čistění odpadních vod.

Změna je navržena na základě požadavku obce.

 

 

Změna č. 1.10 - Změna koncepce řešení telekomunikační sítě

                              - využití stávajícího DK 30 pro místní provoz

 

Návrh změny řeší využití stávajícího DK č. 30 jako náhradu za stávající vrchní vedení a napojení stávající přístupové telekomunikační sítě v obcích DRAŽOV a HLINKY.

Stávající DK č. 30 Karlovy Vary - Mariánské Lázně byl předán pro využití v místním provozu, dálkový provoz byl převeden na optické kabely budované v rámci staveb DOK. Tato stavba řeší využití stávajícího DK č. 30 pro vybudování primárních přívodů do obcí DRAŽOV a HLINKY.

Podkladem k této změně je dokumentace zadání stavby DTO 17 - využití DK 30 - Dražov, Hlinky (projekční kancelář Ing. K. Voneš r. 2000)

Změna je navržena na základě požadavku investora (Český Telecom a.s.)

 

1.3.      Průzkumy a rozbory

 

Změna č.l je zpracována na základě ověření aktuálního stavu v řešeném území. M.j. bylo ověřeno, že nedošlo ke změně současně zastavěného území oproti stavu ve schváleném územním plánu. Byl ověřen průběh stávajících inž. sítí v území. Při návrhu změny v technické obsluze území byly použity podklady příslušných žadatelů (správců inž. sítí).

 

1.4.      Vymezení řešeného území

 

Správní území obce Stanovice zahrnuje katastrální území (k.ú.) k.ú. Stanovice, k.ú. Dražov, k.ú. Hlinky.

Schválený ÚPN SÚ Stanovice řeší textově i výkresově pouze zastavěné části obce v rozsahu zastavitelného území (výkresy 1 :2000). ÚSES jsou v ÚPN řešeny textově i výkresově pro celé správní území obce (výkresy 1 :5000). Výkres širší h vztahů graficky dokumentuje vazby na technickou infrastrukturu, ÚSES krajiny a ochranná pásma léčivých zdrojů lázeňského města K. Vary a Kyselka a Vodní nádrže Stanovice.

 

Zpracování změny č.l odpovídá řešenému území a organizaci dokumentace dle schváleného územního plánu. Pro přehlednost dílčích změn je zpracována tabulka č.l.

 

 

  

 

 I.      Změny ve funkčním využití území a ploch

 

Ozn. změny

SÚ, KÚ

Lokalita

Dotčené parcely

Funkční využití dle schváleného ÚPN

Návrh na změnu funkčního využití

poznámka

1.1

Stanovice

12 - „Náves“

Část 1642/21

Plocha pro občanskou vybavenost

Území čistého bydlení

 V SZÚO

1.2

Stanovice

13 - „Náves“

Část 1642/21

Plocha pro veřejnou zeleň parková úprava

Území čistého bydlení

 V SZÚO

1.3

Stanovice

8 - „Vládní ulice“

941/1

Stabilizované území - SÚ

Rozvojové území čistého bydlení (dostavba proluk)

 V SZÚO

1.4

Stanovice

11 - „U Vraných“

1641/4; 1641/24

Plocha pro veřejnou zeleň parková úprava

Aktualizace          Území čistého bydlení

 V SZÚO

1.5

Stanovice

2 - „Na Mokřinách“

1605/3; 1605/4; 1605/5; část 1605/1; část 1580/14; 1608/2; 1608/5; 1580/10; část 1580/5; 1580/13; 1580/9

Plochy pro rekreaci a sport

Území čistého bydlení

V ZÚ

2.1. „Na Mokřinách“

Část 1580/5                  (6.817 m2)

Plocha ZPF (orná)

plocha určena výhradně pro zahrady

Mimo ZÚ        Mimo SZÚO

 

II.            Změny v koncepci technické obsluhy území

 

 

Ozn. změny

Řešení dle schváleného ÚPN

Návrh změny ÚPN

k.ú.

Změnou dotčené parcely /          Poznámka

 

1.7

Zásobování pitnou vodou Stanovice z ÚV Březová příodním řadem ukončeným ve Stanovicích

Změna přesahuje působnost ÚPN SÚ. Podstatnou je změna koncepce zásobování H.Slavkova přivaděčem pitné vody z ÚV Březová. K tomu bude využit i stávající přívodní řad Háje - Stanovice, který se po technologických úpravách, prodloužení a dostavbě dalších objektů stane součástí plánovaného přivaděče Březová - H.Slavkov.

Stanovice

1642/41, 1642/21, 1712/1, 1641/1, 1748/1, 1580/11, 1580/13, 1580/15, 1580/6, 1624

 

Veřejně prospěšná stavba

 

1.8

Zásobování pitnou vodou Dražova a Hlinek z místních zdrojů

Zásobování pitnou vodou z ÚV Březová s připojením přívodního potrubí na přivaděč Březová - Horní Slavkov

Stanovice

1630/1, 1630/2, 1630/3

 

Dražov

2863/1, 53/2, 53/1, 2889/1, 2889/2, 802, 815/1, 1034/1, 1034/3, 2888, 10, 1379/1, 1379/2, 1380, 1388/1, 1372, 1370, 1306, 1311/2

 

Čištění odpadních vod v malých ČOV umístěných v Dolním Dražově a Hlinkách

Odvedení odpadních splaškových vod do ČOV Stanovice

 

Hlinky

329, 76/1, 58/1, 312, 108

 

Veřejně prospěšná stavba

 

 

 

 

 

Ozn. změny

Řešení dle schváleného ÚPN

Návrh změny ÚPN

k.ú.

Dotčené parcely / Poznámka

 

1.9 VÝHLED

Zásobování pitnou vodou Nových Stanovic z místních zdrojů

Zásobování pitnou vodou z ÚV Březová s připojením přívodního řadu ve Stanovicích

Stanovice

1644, 107, 108/2, 116/3, 115/2, 115/1, 202/7, 1664/1, 1864/2, 1861/3, 1861/5, 1958/1, 1878/3, 1878/4, 1961/1

 

Čištění odpadních vod v malé ČOV s dočištěním v biologickém rybníčku

Odvedení odpadních splaškových vod do ČOV Stanovice

 

Veřejně prospěšná stavba

 

1.10

Spojová zařízení Stanovice, Dražov, Hlinky   Vrchní drátové vedení nahradit zemním kabelem vedeným z ATÚ Stanovice podél komunikace do Dražova a Hlinek

V souvislosti s převedením dálkového kabelu DK 30 K.Vary - Mariánské Lázně pro využití v místním provozu řeší návrh změny využití stávajícího DK 30 jako náhradu za stávající orimerní vrchní vedení. Zároveň změna řeší propojení bývalého DK 30 s ústřednou ve Stanovicích a kabelové připojení na místní rozvody v Dražově a Hlinkách.

Stanovice

45/2, 1712/1, 68, 70/1, 1641/1

 

Dražov

1034/1, 1017/1

 

Hlinky

1311/1, 329, 76/1

 

Veřejně prospěšná stavba

 

 

 

 

 

 

A TÚ - automat. telef. ústředna

DK - dálkový sdělovací kabel

 

 

 

 

1.5.      Podklady, vyhodnocení připomínek k návrhu zadání změny č.l

 

Jako podklady pro zpracování návrhu změny č.l byly použity:

-        P a R SÚ Stanovice

-        Platný ÚPN SÚ Stanovice schválený dne 2.8.1995

-        Návrh zadání změny č. 1/2001 ÚPN SÚ Stanovice včetně souborného stanoviska k zadání změny schváleného dne 1.8.2001-10-10 program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu      K. Vary (1999)

-        Návrh VÚC K. Vary, Sokolov

 

Návrh zadání změny č.l/2001 ÚPN Stanovice zpracovaný v lednu 2001 navrhoval celkem 10 dílčích změn z toho šest změn ve funkčním využití ploch (ozn. 1.1 - 1.6) a čtyři dílčí změny v koncepci technické obsluhy území (ozn. 1.7 - 1.10). Na základě vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu zadání byla změna ozn. 1.6 (SÚ Hlinky - lokalita "U Klubovny" změna venkovského bydlení na bydlení čisté), jako již bezpředmětná, vypuštěna. Označení ostatních dílčích změn zůstalo pro přehlednost a kontinuitu dalšího projednávání jako v zadání.

Na základě stanovisek DOSS byl návrh změn doplněn v textové i výkresové části v souladu s vyhodnocením připomínek uvedených v usnesení zastupitelstva ke schválení změny č.l ze dne 1.8.2001.

Čistopis změny je doplněn v souladu s vyhodnocením stanovisek a připomínek a se stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování.

 

1.6.      Cíle řešení

 

Cílem změny č.l je zapracování požadovaných dílčích změn do ÚPN SÚ Stanovice při zabezpečení vzájemných vazeb mezi všemi faktory, které tvoří kvalitní životní prostředí.

 

1.7.      Průběh projednání

 

-        rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny ze dne 4.10.2000

-        veřejné projednání návrhu zadání změny č.l, které bylo vyhlášeno veřejnou vyhláškou, a které se konalo dne 12.4.2001

-        schválení zadání změny č. 1 včetně návrhu vyhodnocení připomínek usnesením zastupitelstva ze dne 1.8.2001

-        projednání návrhu změny se zpracovatelem vodohospodářské části ÚPN VÚC KSA Ing. Jaromírem Žáčkem

-        veřejné projednání návrhu změny č.l ÚPN SÚ Stanovice oznámené a svolané veřejnou vyhláškou, a které se konalo dne 5.12.2001

-        posouzení návrhu změny č.l nadřízeným orgánem územního plánování ze dne 11.4.2002 Předložení obecnímu zastupitelstvu zprávu o projednání změny č.l spolu s vyhodnocením všech stanovisek a připomínek

-        Schválení změny č.l ÚPN SÚ Stanovice usnesením zastupitelstva č. 5/2002 ze dne 25.4.2002.

 

 

 

 

3.            ŠIRŠÍ VZTAHY

 

Navrhované změny nemají podstatný vliv na význam ani funkci obce ve struktuře osídlení.

Změna č.l pouze posiluje obytnou funkci zastavitelného území a zásadně řeší zásobování pitnou vodou Dražova, Hlinek a Nových Stanovic z navrhovaného vodovodního přivaděče ÚV Březová - Horní Slavkov. Současně řeší odvádění splaškových vod z těchto sídel do ČOV Stanovice.

Textová i grafická část změny ÚPD je doplněna v odstavci 3.3. Omezující vlivy, vzhledem k nově stanoveným ochranným pásmům vodní nádrže Stanovice. Textová část je rovněž doplněna z hlediska ochrany horninového prostředí.

 

3.3.      Omezující vlivy -limity využití území

 

-        ochranná pásma vodárenské nádrže Stanovice

rozhodnutím referátu životního prostředí okresního úřadu Karlovy Vary ze dne 28.12.2000 bylo pod č.j. ŽP/2526/2000 - 23.2 vydáno rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodárenské nádrže Stanovice a ČS Teplička, které ruší dosavadní rozhodnutí KNV v Plzni č.j. VLHZ/2070/85-235 ze dne 5.9.1986 a stanovuje:

-                  1. ochranné pásmo

-                  2. ochranné pásmo

s podmínkami režimu ochrany vod uvedenými v závazné části změny č.1

Průběh hranic ochranných pásem je dokumentován na níže přiložených mapách

-                    stanovení ochranných pásem VN Stanovice.

 

-        ochrana přírodních léčivých zdrojů

dle zák. č.164/200 1 Sb. došlo ke změně v označení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerálních vod v ČR. Zájmové území k.ú. Stanovice, k.ú. Dražov, k.ú. Hlinky je součástí ochranného pásma stupně II.A (dříve 2.stupně) a ochranného pásma stupně II.B (dříve 3.stupně).Průběh hranic ochranných pásem je dokumentován na níže přiložené mapě ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů stupně II.A a II.B lázeňského místa Karlovy Vary.

 

-        ochrana horninového prostředí

ve správním území obce je evidováno stanovené chráněné ložiskové území ložiska stavebního kamene Hlinky, které musí být respektováno, a případné návrhy na rozvoj lze umisťovat pouze tak, aby případná těžba nerostných surovin nebyla omezena či ohrožena, tzn. mimo toto CHLÚ.

 

Ve správním území obce je dále evidováno území zasažené těžbou paliv. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby jen po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí komplex technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Podrobnější informace podá na vyžádání Geofond ČR Praha. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IV - pracoviště Chomutov a za jím stanovených podmínek.

Ve správním území obce se nenacházejí sesuvy ani jiné nebezpečné svahové deformace. Chráněné ložiskové území stavebního kamene Hlinky a poddolovaná území jsou dokumentována na níže přiložených kopiích map (mapa ložiskové ochrany, mapa poddolovaných území).

 

 

Limity využití území

 

Územní plán včetně změn je zpracován s ohledem na současné limity využití území

 

Hranice

-        hranice správního území obce Stanovice (k.ú. Stanovice, Dražov, Hlinky)

-        hranice současně zastavěného území obce a jednotlivých částí

-        hranice zastavitelného území dle platného ÚPN - SÚ Stanovice

 

Ochranná pásma (OP), chráněná ložisková území (CHLÚ)

-        OP I. a II. stupně vodárenské nádrže Stanovice

-        OP stupně II.A a II.B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary

-        OP (poddolované území) dobývacího prostoru dolu Josef, Jiří (Uhelný vrch)

-        OP (poddolované území) dobývacího prostoru dolu Josef,  Jan (Pila)

-        CHLÚ - stavebního kamene Hlinky     ,

-        OP silnice I. tř. 50m od osy vozovky

-        OP silnice II. tř. a III. tř. 15 m od osy vozovky

-        OP železnice 60m od osy krajní koleje, nejméně 30m od hranic obvodu dráhy

-        OP elektrické vedení VN 110 kV 12 m od kraj. vodiče

                                         VN 22 k V 7 m od kraj. vodiče

                                            Podz. vedení do 110 kV 1 m na obě strany

-        OP transformační stanice 20 m

-        OP dálkového telekomunikačního kabelu 2 m na obě strany v nezastav. území

                                                                        1,5m na obě strany zastav. území

                                                                        ostatní telekomunik. kabely 1 m na obě strany

 

-        OP vodovodu 2 m na obě strany

               kanalizace 3 m na obě strany

 

OP stanovená územním plánem vzhledem k obytné zóně

-        OP ČOV Stanovice 50 m

-        OP ČOV Nové Stanovice 50 m (po napojení na ČOV Stanovice bude zrušeno)

-        OP ČOV Dražov 30 m (po napojení na ČOV Stanovice bude zrušeno)

-        OP hřbitova Stanovice 100 m

-        OP výrobní zóna - Stanovice - 50 m

-        OP výrobní zóna - Hlinky - 50 m

-        OP zemědělský areál živočišné výroby - Hlinky -100 m

 

Ochrana přírody a krajiny

a)      chráněné oblasti

-        území je součástí CHKO Slavkovský Les

-        území je součástí oblasti přirozené akumulace vod Slavkovský Les

 

b)      plochy vymezeného ÚSES

-        vymezené plochy místního ÚSES jsou plochami nezastavitelnými.

 

c)      ochrana ZPF

-        je dána požadavky zákona č. 334/1992 Sb. ve znění zákona č. 231/1999 Sb. a vyhlášku MŽP ČR č. 13/1994 Sb.

 

d)      ochrana LPF

-        změna č. 1.9 se dotýká OP lesa - 50 m (p.p.č. 181/6; 1814/2). Navrhované vodovodní potrubí je vedeno podél příjezdové silnice tak, aby nedošlo k poškození lesního porostu.

      změna bude respektovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.

 

3.4.      Technická vybavenost

 

Změna č. 1 (dílčí změny č. 1.7; 1.8; 1.9) navrhuje zásobování pitnou vodou Dražova, Hlinek a Nových Stanovic připojením na přivaděč ÚV Březová - H. Slavkov náhradou za nevyhovující zásobování z místních zdrojů. Současně je navrženo nové odvádění splaškových vod z Dražova, Hlinek a výhledově i z Nových Stanovic do ČOV Stanovice. Dílčí změna č. 1.10 navrhuje využití stávajícího telekomunikačního kabelu DK 30 pro místní provoz náhradou za kapacitně nevyhovující vrchní vedení.

 

3.5.      Požadavky vyplývající pro navrhované změny z ÚPN VÚC karlovarsko-sokolovské aglomerace

 

Změna koncepce zásobování Horního Slavkova pitnou vodou přivaděčem Březová - Horní Slavkov je náhradou za stávající zásobování z ÚV Krásný Jez je řešena v rámci návrhu ÚPN VÚC karlovarsko-sokolovské aglomerace. Návrh přivaděče má přímý vztah k návrhu dílčích změn ÚPN SÚ Stanovice vedených pod č. 1.7; 1.8 a 1.9.

Navrhovaná změna je v souladu s ÚPN VÚC KSA - vodohospodářská část (zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění splaškových vod bylo konzultováno ve stádiu zadání i návrhu změn se zpracovatelem vodohospodářské části ÚPN VÚC KSA ing. J. Žáčkem).

Trasa vodovodního přivaděče včetně umístění vdj. Stanovice a trasy přívodních vodovodních řadů jsou v souladu s projednaným ÚPN VÚC KSA. Rovněž bylo konstatováno, že navrhované řešení odvádění a čištění splaškových vod z Dražova, Hlinek a Nových Stanovic je vhodnějším řešením než původně navrhované a že není v rozporu se s ÚPN VÚC KSA.

 

Pro ostatní navrhované změny nevyplývají z konceptu ani zpracovávaného návrhu ÚPN VÚC KSA žádné zvláštní požadavky.

 

5.                  NÁVRH FUNKČNÍCH ZÓN A ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ LOKALIT

 

5.1.      Území (zóny) bydlení

 

Lokalita č.2 SÚ Stanovice - lokalita „Na mokřinách“

Dílčí změna č. 1.5 znamená rozšíření obytné zóny čistého bydlení a plochy původně určené k rekreaci (camping). Regulační podmínky a zásady prostorového uspořádání lokality uvedené ve schváleném ÚPN SÚ Stanovice zůstávají v platnosti, koeficient zastavění pozemku 30. Na části území označeného jako zahrady k čistému bydlení nesmí být umisťovány žádné stavby doplňkové ani hospodářské. Tato část území je vedena jako lokalita č.2.1

 

Lokalita č.8 SÚ Stanovice - lokalita „Vládní ulice“

Dílčí změna č. 1.3 doplňuje zařazení parcely p.p.č. 941/1 jako rozvojové plochy určené k čistému bydlení. Regulační podmínky stanovené ve schváleném ÚPN SÚ Stanovice zůstávají v platnosti.

 

 

 

Lokalita č.11 SÚ Stanovice - lokalita „U Vraných“

Území čistého bydlení je dílčí změnou č. 1.7 rozšířeno o p.p.č. 1645/4; 1641/21. Jedná se pouze o aktualizaci ÚPN (výstavba byla realizována)

 

Lokalita č.12 SÚ Stanovice - lokalita „Náves“

Dílčí změna č. 1.1 navrhuje část p.p.č. 1642/21 zahrnout do rozvojových ploch určených k výstavbě dvou RD nebo jednoho dvojdomku na ploše, která byla dosud územním plánem rezervována pro občasnou vybavenost. Návrh funkčního využití, limity prostorového využití

-        čisté bydlení v rodinných domech, přízemí + patro + podkroví, střechy sedlové. Koeficient zastavění pozemku 30.

 

Lokalita č.13 SÚ Stanovice - lokalita „Náves“

Dílčí změna Č. 1.2 navrhuje část p.p.č. 1642/21 zahrnout do rozvojových ploch určených k čistému bydlení na ploše, která byla dosud územním plánem zahrnuta do ploch sídelní zeleně (parková úprava centra obce ozn. 50)

Návrh funkčního využití, limity prostorového využití

-        čisté bydlení v izolovaném RD, přízemí + podkroví, střecha sedlová nebo polovalbová, koeficient zastavění pozemku 30

Vzhledem k významu centrálního prostoru obce bude architektonické řešení jednotlivých objektů (použití materiálů a členění hmot) navržena s ohledem na okolní zástavbu.

 

Před projektem k územnímu a stavebnímu řízení bude investorem zpracována a předložena k odsouhlasení zjednodušená studie architektonického řešení.

 

5.2.      Rekapitulace počtu obytných budov a obyvatel

 

Změnou č.1 dojde ve Stanovicích k nárůstu počtu obytných budov a obyvatel oproti schválenému územnímu plánu následovně:

V lokalitě:

 

2  „Na mokřinách“                  +16 RD

8  „Vládní ulice“                      +  1 RD

11  „U Vraných“                     +  1 RD

12  „Náves“                            +  3 RD

                                           _________

 CELKEM                              +21 RD     

 Z toho 20%

            Dvougeneračních

                      + 4RD    x 4    = + 16 obyvatel

            Jednogeneračních

                      + 17 RD x 3,2 = + 54 obyvatel

                                           ____________

 

CELKEM                              + 70 obyvatel

 

Předpokládaný nárůst obyvatel + 70 je ve vztahu ke kapacitám technické infrastruktury kompenzován zrušením původně navrhovaného campingu s kapacitou 75 osob. Podstatně se tedy nemění dopravní, energetická náročnost, zásobování pitnou vodou, ani náročnost likvidace splaškových vody a odpadů.

 

 

5.3.      Zóny institucionální

 

Dílčí změna č. 1.1 ruší plochu občanské vybavenosti původně určené k výstavbě víceúčelového zařízení (v legendě hlavního výkresu pod označením 20) ve prospěch rozvojové plochy čistého bydlení.

 

5.4.      Rekreační zóna

 

Dílčí změna 1.5 ruší plochu rekreačního využití určenou ke zřízení koupaliště se sportovištěm a campingem v lokalitě "Na mokřinách" ve prospěch rozšíření rozvojové plochy čistého bydlení.

 

 

 

 

8.                        DOPRAVA

 

8.3.      Koncepce dopravy v zastavěném území

 

Navrhovaná změna č.l nemění koncepci dopravy dle schváleného ÚPN a nejsou navrhovány ani žádné další cesty a silnice. Dopravního systému se změna nedotýká. Předpokládaný nárůst počtu obyvatel (+ 70) je kompenzován zrušením původně navrhovaného campingu s kapacitou 75 osob. Změnou č.l tedy nedochází k navýšení dopravního zatížení.

 

Změna č. 1.5 v lokalitě "Na mokřinách" respektuje návrh trasy obslužné komunikace včetně místa napojená na silnici III. tř. č. 2082 dle schváleného ÚPN SÚ Stanovice. Obslužná místní komunikace je navržena dle ČSN 736110 a je zařazena do funkční skupiny C3, kategorie MO 7,5. Chodník se navrhuje o celkové šířce 2,0 m.

Komunikaci je možné zařadit i do funkční třídy D1 (zklidněná komunikace). Komunikace v tomto případě by sloužila k přímé obsluze všech objektů za stanovených podmínek provozu. Vozovka by byla opatřena zpomalovacími prahy.

Pro rekapitulaci jsou uvedeny stávající dopravní sítě, které se nachází ve správním území obce

 

Silnice

I/20          - K. Vary - Plzeň

II/208       - Vodná - Bochov

III/2082   - Březová - Hlinky

III/2088   - Háje - Stanovice

III/2083   - Stanovice - Teplička

III/1793   - Hlinky - Přílezy

 

Železnice – trať č. 149 - K.Vary - M. Lázně

 

Stanovená ochranná pásma uvedená v kapitole 3.3 (Omezující vlivy) budou řešením respektována.

 

 

 

 

 

 

 

10.                              VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 

12.2.  Vodní toky a nádrže

 

Textová část se mění s ohledem na nové stanovená ochranná pásma vodárenské nádrže Stanovice následovně:

Vzhledem ke skutečnosti, že v blízkosti obce je vodárenská nádrž Stanovice je část zastavěného území Stanovic součástí 2. ochranného pásma a celé zastavěné území N. Stanovic a Dražova rovněž. 1.ochranné pásmo je vedeno v bezprostřední blízkosti vodní nádrže a zastavěného území obce se nedotýká.

 

 

 

12.3.  Vodovod

 

Změnou č.1 (dílčí změny č. 1.7; 1.8; 1.9) dochází ke změně v koncepci zásobování vodou Dražova, Hlinek a výhledově i N. Stanovic, v souvislosti s přípravou výstavby vodovodního přivaděče H. Slavkov, na který budou Dražov, Hlinky a N. Stanovice postupně připojeny. Postupně bude rušeno zásobování pitnou vodou z nevyhovujících místních zdrojů. Změnou předpokládaný nárůst počtu obyvatel (+ 70) je kompenzován zrušením původně navrhovaného campingu s kapacitou 75 osob. Změnou č. 1 tedy nedochází k potřebě navyšování kapacity zásobování pitnou vodou.   .

 

Změna č.1.7 - Změna koncepce zásobování pitnou vodou v souvislosti s návrhem přivaděče pitné vody Březová - Horní Slavkov

 

V současnosti je pitná voda do Stanovic přiváděna vodovodním řadem PVC 160, napojeným odbočkou na zásóbní řad PVC 225 pro Kolovou a Pilu. Trasa přívodního řadu je vedena podél silnice III/2088. Dále potrubí prochází tělesem hráze stanovické přehrady a pokračuje řadem PVC 160 a je ukončen v prostoru návsi ve Stanovicích.

Tento stávající úsek bude po technologických úpravách zařízení využit pro plánovaný přivaděč Březová - Horní Slavkov  V tomto úseku se jedná pouze o změnu technologie se zachováním původní trasy.

Pro další vedení trasy přivaděče je navrženo napojení nového řadu PVC 250 m na současný řad PVC 160 v prostoru Stanovické návsi. Nový řad projde obcí v místní komunikaci p.p.č. 1748/1 a dále ve volném terénu (p.p.č. 1580/11; 1580/15; 1580/6) do "vdj. Stanovice 2 x 100 m3" (p.p.č. 1580/6). Z vodojemu při silnici III/2083 směrem na Tepličku ve volném terénu (p.p.č. 1624), kde na západní hranici pozemku p.p.č. 1624 opouští trasa přivaděče katastr obce Stanovice.

Podkladem ke změně je dokumentace k územnímu řízení "Horní Slavkov - přivaděč pitné

vody" (K.V.Engineering -leden 2000; leden 2001).  .

Změna je navržena na základě požadavku investora (VSOZČ) a byla konzultována se zpracovatelem vodohospodářské části ÚPN VÚC KS A, Ing. J. Žáčkem. Trasa je v souladu s ÚPN VÚC KSA.

 

Dílčí změna č. 1.8 změna koncepce zásobování pitnou vodou Dražova a Hlinek, včetně změny způsobu odvádění a čistění odpadních vod.

 

V současnosti jsou Dražov a Hlinky zásobovány z místních zdrojů s nedostatečnou kapacitou a mnohdy závadnou vodou neodpovídající hygienickým požadavkům.

Kapacita navrhovaného přivaděče pitné vody - Horní Slavkov je dostatečná i k zásobování Dražova i Hlinek. .

Při "vdj. Stanovice" 2 x 100 m3" bude na odbočce z přivaděče zřízena čerpací stanice, ze které bude vodovodním přívodním řadem (DN 80) v trase podél silnice 1II/2082 přivedena pitná voda přes Dražov, (který bude zásoben přes redukci odbočkou) a dále do Hlinek vodovodním řadem (DN 90), ukončeným ve stávajícím vodojemu "vdj. Hlinky 1 00 m3", při kterém bude zřízena ATS. Připojení Dražova a Hlinek na centrální zdroj pitné vody bude znamenat zvýšenou produkci splaškových vod, proto připojení na centrální zdroj pitné vody bude předcházet zajištění účinného čistění odpadních vod s ohledem na ochranu vod vodárenské nádrže (VN) Stanovice.

 

Změna je navržena na základě požadavku obce a budoucího investora (VSOZČ).

 

 

Dílčí změna 1.9 změna koncepce zásobování pitnou vodou Nových Stanovic včetně změny ve způsobu odvodu a čištění odpadních vod - výhled

 

Současné zásobení pitnou vodou z nevyhovujících místních zdrojů bude výhledově zrušeno a řešeno rovněž napojením na vodovodní řad ve Stanovicích.

Přívodní řad DN 90 bude napojen na stávající uliční řad DN 90 ve Stanovicích a podél místních cest a ve volném terénu bude navržený přívodní řad DN 90 přiveden podél silnice do N. Stanovic, kde bude ukončen.

Vzhledem k značné investiční náročnosti, malému počtu stálých obyvatel a rekreačnímu využívání většiny nemovitostí je s tímto řešením uvažováno v dlouhodobém výhledu. Připojení Nových Stanovic na pitnou vodu musí předcházet realizace účinného čištění odpadních vod.

 

Změna je navržena na základě požadavku obce.

 

12.4.  Kanalizace

 

Dílčí změny č. 1.8 a 1.9 obsahují současně i změnu koncepce odvádění a čištění odpadních vod. Dle schváleného ÚPN měly být v Dražově, Hlinkách a N. Stanovicích zřízeny malé ČOV s případným dočištěním vypouštěných vod v biolog. rybníčcích, přičemž z N. Stanovic a Dražova by vyčištěné vody odtékaly do vodárenské nádrže Stanovice a z Hlinek malokapacitním recipientem do řeky Teplé (nad ČS Teplička). Výše uvedené řešení bylo navrženo s ohledem na zásobování pitnou vodou z omezených místních zdrojů.

Přechodem na zásobování Dražova, Hlinek a Nových Stanovic pitnou vodou z vodovodních řadů napojených na vodovodní přivaděč ÚV Březová - Horní Slavkov lze předpokládat zvýšenou produkci - splaškových odpadních vod. Proto je nutné zároveň zajistit i dostatečnou ochranu vody ÚN Stanovice. V souvislosti s návrhem přírodních vodovodních řadů se nabízí vhodnější technické řešení s přečerpáním odpadních vod odváděných výtlačným nebo gravitačním potrubím vedeným v jednom výkopu s navrhovanými přívodními vodovod. řady a s napojením do nejbližší kanalizační stoky ve Stanovicích. Ve Stanovicích je v provozu nová ČOV s projektovanou kapacitou 500 EO; a průměrným přítokem 100 m3/den. Dle údajů z projektové dokumentace ČOV Stanovice je možné ČOV dle potřeby rekonstruovat či rozšířit a zvýšit tak počet napojených EO.

S tímto rozšířením je počítáno v plošné rezervě areálu ČOV.

 

Kanalizace SÚ Dražov

Zástavba podél hlavní komunikace bude odkanalizována uliční stokou do prostoru křižovatky na Dolní Dražov. Na p.p.č. 53/1, kde bude zřízena čerpací stanice Č. 1. Z čerpací stanice č.l (v Horním Dražově) budou odpadní vody přečerpány výtlačným potrubím vedeným v souběhu s vodovodním přívodním řadem a podél silnice do Stanovic, kde bude výtlačné potrubí zaústěno do koncové šachty stávající stoky.

Zbývající část Horního i Dolního Dražova bude svedena do čerpací stanice Č. 2, umístěné do prostoru původně navrhované ČOV na p.p.č. 165/3. Pravobřežní část Dolního Dražova zůstává odkanalizovaná dle původního návrhu. Z čerpací stanice č.2 budou splaškové vody vedeny výtlačným potrubím v souběhu s kanalizační stokou do čerpací stanice Č. 1 v Horním Dražově.

 

Kanalizace SÚ Hlinky

Splaškové odpadní vody budou svedeny do čerpací stanice umístěné pod zastavěnou částí obce na p.p.č. 131112 (ostatní plochy).

Z čerpací stanice bude vedeno potrubí v souběhu s navrhovaným přívodním vodovodním potrubím od Dražova. Výtlačné potrubí bude zaústěno do koncové šachty stoky v Horním Dražově.

 

Kanalizace SÚ Nové Stanovice - výhled

Zástavba je rozdělena na východní a západní část dle rozvodí. Západní část bude gravitačně svedena do čerpací stanice č.l, odkud budou splaš. vody přečerpávány a vedeny výtlačnou kanalizací do stávající lomové šachty západní části. Východní část je v současnosti svedena do septiku. Ten bude přestavěn na čerpací stanici, odkud bude podél příjezdové silnice a v souběhu s přívodním řadem vedena výtlačná kanalizace do Stanovic, s napojením na koncovou šachtu stoky ve východní části Stanovic.

 

 

 

11.                                    ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

 

12.2.  Návrh řešení

 

Změna č.l nemění koncepci zásobování elektrickou energií dle schváleného územního plánu a původní řešení zůstává beze změn. Dle vyhodnocení připomínek k zadání je textová část SÚ Stanovice doplněna následovně:

 

Stanovice - lokalita „Na mokřinách“

Pro zásobování el. proudem bude vybudován nový distribuční rozvod pro výstavbu RD

 

                -ostatní lokality řešené změnou lze připojit ze stávajícího vedení, případně posilovacím vývodem z trafostanice před připojenín1 kterékoliv lokality, je třeba projednat připojovaný příkon

 

- budou respektována ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a dřívějších právních předpisů. Správce sítí (ZČE) upozorňuje, že nebude řešit přeložky hlavních vzdušných vedení 22 k V do kabelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.                                    SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ

 

12.2.  Návrh řešení

 

Dílčí změna č. 1.10 - změna koncepce řešení telekomunikační sítě - využití stávajícího DK 30 pro místní provoz

 

Návrh změny řeší využití stávajícího DK č.30 jako náhradu za stávající vrchní vedení a napojení stávající přístupové telekomunikační sítě v obcích Dražov a Hlinky.

Stávající DK č. 30 Karlovy Vary - Mariánské Lázně byl předán pro využití v místním provozu, dálkový provoz byl převeden na optické kabely budované v rámci staveb DOK. Tato stavba řeší využití stávajícího DK č.30 pro vybudování primární přívodů do obcí Dražov a Hlinky.

 

Účastnická přístupová (telefonní) sít' Českého Telecomu a.s. (dále jen ÚPS) v obcích Dražov a Hlinky je v současné době napojena na RSÚ Stanovice pomocí primárního samonosného metalického kabelu vedeného po sloupech.

 

Řešená lokalita se nachází v území CHKO Slavkovský Les, přičemž pro výstavbu sloupové trati Stanovice - Dražov - Hlinky byl v roce 1997 správou CHKO vydán souhlas pouze s tou podmínkou, že se jedná o dočasné řešení do okamžiku realizace tehdy připravované zemní kabelizaci v rámci stavby investiční akce "RÚPS Stanovice, Teplička, Cihelny" doposud nedošlo a není ani zařazena do plánu na r. 2001.

 

Proto uvolněním provozu na stávajícím DK č.30 Karlovy Vary - Mariánské Lázně se situace z hlediska primérního napojení obou obcí podstatně změnila, kdy pro napojení obou obcí je dostatečná kapacita v předaném DK č. 30.

Ze stávajícího DK č.30 budou v obou obcích provedeny výpichy, vybudovány nové SR, na které budou převedeny stávající ÚPS.

Podkladem k této změně je dokumentace zadání stavby DTO 17 - využití DK 30 - Dražov, Hlinky (projekční kancelář Ing. K. Voneš r. 2000).

 

Změna je navržena na základě požadavku investora (Český Telecom a.s.).

 

13.                                    VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

 

Technická obsluha území

 

-              dílčí změna č.1.7 - přivaděč pitné vody - ÚV Březová - Horní Slavkov včetně  

                                      vodojemu „Stanovice 2 x 100 m3

                                        (na tuto stavbu bylo již vydáno stavební povolení)

 

-              dílčí změna č.l.8 - přívodní vodovodní řad z vodojemu „Stanovice 2x 100 m3“ do

                                    Dražova a Hlinek a v souběhu vedená výtlačná kanalizace z Hlinek a

                                    Dražova do Stanovic (ČOV Stanovice)

 

-              dílčí změna č.l.9 - přírodní vodovodní řad ze Stanovic do Nových Stanovic a v

                                    souběhu vedená výtlačná kanalizace z N.Stanovic do Stanovic

                                      (ČOV Stanovice)

 

 

-              dílčí změna č.l.l O - převedení dálkového kabelu DK 30 na místní provoz v trase

                                       Stanovice - Dražov - Hlinky a nové kabelové propojení tohoto

                                       kabelu s místním telefonním rozvodem ve Stanovicích, Dražově a

                                       Hlinkách

 

-              dále - veškeré nové místní obslužné komunikace v rámci jednotlivých navržených

                   rozvojových ploch sloužících pro obsluhu navržené výstavby.

 

 

 

 

 

 

B.                                      Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny územního plánu sídelního útvaru Stanovice na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

 

 

 

Obsah

 

1.      Průvodní zpráva

 

2.      Tabulková příloha

 

3.      Grafická příloha je součástí grafické části - výkres č. 2.7 Z1 - vyhodnocení ztrát ZPF

 

 

 

 

1.                                    Průvodní zpráva

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných změn územního plánu sídelního útvaru Stanovice bylo provedeno na základě vyjádření referátu životního prostředí Okresního úřadu Karlovy Vary ze dne 27.3.2001.

 

Rozsah a charakter změn územního plánu sídelního útvaru Stanovice jsou takového rázu, že nevyžadují provedení vyhodnocení dopadů na zemědělský půdní fond v rozsahu a obsahu přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb. ani na pozemky určené k plnění funkcí lesa v rozsahu vyhlášky pze ČR č. 77/1996 Sb.

 

Změny územního plánu spočívají:

 

1.      ve změně funkčního využití lokalit občanské vybavenosti a veřejné zeleně na lokality čistého bydlení. Jedná se o lokality situované uvnitř hranic zastavěného území obce k 1. září 1996 (viz zákres v katastrální mapě), tj. v SZÚO. Tyto změny jsou bez nároku na další plochy zemědělské půdy. Vyhodnocení dopadů návrhu ÚP na zemědělský půdní fond bylo zpracováno a schváleno v roce 1995.

 

2.      u jedné z již zmíněných lokalit - původní lokalita stabilizovaného území – došlo k rozšíření lokality o pozemkovou parcelu č. 941/1, kultura TTP, o výměře 1 082 m2.

 

3.      v rozšíření rozvojových ploch zastavitelného území u lokality čistého bydlení č. 10 a č. 32 o plochu orné půdy ve výměře 6 817 m2. S ohledem na negativní stanovisko Správy CHKO Slavkovský les zn. 754/01 ze dne 11. 4. 2001 realizovat na této ploše jakoukoliv výstavbu je dotčená plocha navržena k funkčnímu využití jako zahrady k lokalitě čistého bydlení. V tomto případě se nejedná o odnětí ze zemědělského půdního fondu, ale o změnu kultury uvnitř zemědělského půdního fondu dle § 2 zákona č. 334/1992 Sb. ve znění zákona č. 231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.

 

4.      ve změnách v koncepci technické obsluhy území bez nároku na plochy zen1ědělské a lesní půdy. Jedná se o čtyři změny. Tři z nich spočívají ve změně zásobování Stanovic, Nových Stanovic, Hlinek a Dražova pitnou vodou v souvislosti se změnou koncepce zásobování Horního Slavkova přivaděčem pitné vody z ÚV Březová. Jedna stavba je již v realizaci. Vyhodnocení dopadu včetně vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na stavbu vodojemu bylo provedeno. Pro přívodní řad Dražov - Hlinky bude využit stávající vodojem. Čtvrtá změna se týká spojového zařízení Stanovice - Dražov - Hlinky, kde vrchní drátové vedení bude zrušeno a pro místní spoj. rozvody bude využit stávající zemní kabel po zrušeném dálkovém kabelu DK 30 vedeném podél komunikace Stanovice - Dražov - Hlinky. Oproti zadání došlo ke korekci vedení trasy vodovodního řadu mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. Všechny tyto stavby jsou zařazeny do "Veřejně prospěšných staveb".

 

 

 

Podrobný přehled změn dokumentují následující tabulky.

 

2.                                    Změny funkčního využití území

 

Přehled ploch dotčených lokalit dle schváleného územního plánu             příloha č.1

 

 

 

Číslo lokality               dle změny

Číslo lokalit dle ÚP

Pozemek číslo parcely

Kultura

Dotčená plocha m2

SZÚO

Funkční využití dle ÚPN

Změna funkčního využití

Poznámka

12                     změna 1.1

20

část 1642/21

ost.plocha

2 550

2550

-

občan. vybav.

čisté bydlení

Vyhodnocení provedeno

13                                 změna 1.2

51

část 1642/21

ost.plocha

7 021

7021

-

veřejná zeleň

čisté bydlení

Vyhodnocení provedeno

8            změna 1.3

8

941/1

TTP

1 082

1082

-

stabiliz. území

rozvoj. území čistého bydlení

pozemek připojen k lokalitě

941/14

zahrada

561

561

-

-

11           změna 1.4

51

1641/4

zahrada

604

604

-

veřejná zeleň

čisté bydlení

vyhodnocení provedeno

1641/24

zahrada

629

629

-

2                   změna 1.5

10              a                  32

1605/3

TTP

2 181

-

2 181

plochy pro rekreaci a sport

čisté bydlení

vyhodnocení provedeno

1605/4

TTP

723

-

723

1605/5

TTP

1 502

-

1 502

část 1605/1

TTP

410

-

410

část 1580/14

orná půda

1 230

-

1 230

1608/2

ost.plocha

1 299

-

1 299

1608/5

ost.plocha

783

-

783

1580/10

orná půda

1 551

-

1 551

část 1580/5

orná půda

15 600

-

15 600

1580/13

orná půda

1 180

-

1 180

 

 

Rozšíření rozvojového území - Lokalit  č.2.1 „Na Mokřinách“, změna č.1.5    příloha č. 2

 

Pozemek číslo parcely

Dotčená plocha m2

Mimo ZÚ

Současná kultura

Návrh

Vlastník

Poznámka

část 1580/4

6 817

6 817

orná půda

zahrada

fyzická osoba

změna kultury uvnitř zemědělského půdního fondu

 

 

 

 

 

 

C.                                Návrh vymezení závazné části

 

Závazná část změny č.l ÚPN SÚ Stanovice, Nové Stanovice, Dražov, Hlinky

 

 

 

Účel

 

Návrh vymezuje závazné části změny č.l územního plánu sídelního útvaru Stanovice, Nové Stanovice, Dražov, Hlinky a je podkladem k návrhu usnesení o vymezení závazné části a k zpracování návrhu vyhlášky k závazným částem změny č.l.

 

 

Rozsah platnosti

 

Závazná část je vymezena pro devět dílčích změn řešených změnou č.l ÚPD ve správním území Stanovice tak, jak je vymezuje grafická příloha návrhu změny č.l ÚPD v č.2.2.21 (urbanistické a prostorové řešení SÚ Stanovice). Plán funkčního využití území m 1:2000 a další výkresy dokumentující změny v technické obsluze území v.č. 1.3.21, 2.5.21, 4.5.21, 5.5.21, 3.5.21, 2.6.21, 4.6.21, 5.6.21

 

 

Změny ve funkčním využití území

 

Změna č.1 ÚPD Stanovice řeší 5 dílčích změn ve funkčním využití území:

 

-                    4 plochy jako dostavbu obytné části současně zastavěného území obce (dílčí změny č.1.1., 1.2, 1.3.,1.4.)

-                    1 plocha rozvojová zčásti v zastavitelném Území zčásti nad rámec zastavitelného území (dílčí změna 1.5)

 

 

Zastavitelné plochy

 

Změna č.1 ÚPD Stanovice navrhuje tyto zastavitelné plochy - dílčí změna 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., a část plochy řešené dílčí změnou 1.5. pro funkční využití území - čistého bydlení

 

 

Nezastavitelné plochy

 

Změna č.1 ÚPN Stanovice navrhuje nezastavitelnou plochu na části p.p.č.1580/5 a to na ploše která je řešena nad rámec zastavitelného území.

Na této ploše mohou být zřízeny pouze oplocené zahrady k čistému bydlení.

 

 

 

 

 

Plochy pro bydlení

 

1.1. : v lokalitě č.12 Stanovice „Náves“ - dostavba zastavěného území část p.p.č. 1642/21 - území čistého bydlení

 

1.2. : v lokalitě č.13 Stanovice „Náves“ - dostavba zastavěného území část p.p.č. 1642/21 - území čistého bydlení

 

1.3. : v lokalitě č.8 Stanovice „Vládní ulice“ - dostavba zastavěného území p.p.č. 941/1 - území čistého bydlení               .

 

1.4. : v lokalitě č.l1 Stanovice „U Vraných“ - dostavba zastavěného území p.p.č. 1641/4,1641/21, st. 280 - území čistého bydlení (aktualizace ÚPD - stavba byla již realizována)

 

1.5. : v lokalitě č.2 Stanovice „Na Mokřinách“

         - rozšíření ploch bydlení v rámci zastavitelného území dle ÚPN .na p.p.č. 1605/3,       1605/4, 1605/5, část 1605/1,1580/14,1608/2,1608/5,1580/9, 1580/10, část 1580/5,      část 1580/13 - území čistého bydlení

         - v lokalitě č.2.1 - Stanovice „Na Mokřinách“

         část p.p.č. 1580/5 určena ke zřízení zahrad k čistému bydlení

 

Změna v koncepci technické obsluhy území

 

Změna č.l ÚPD řeší tyto dílčí změny technické obsluhy:

 

1.7.            přivaděč pitné vody do Horního Slavkova s napojením přivaděče na vodovodní řad ve Stanovicích

1.8.            zásobování pitnou vodou Dražova a Hlinek s připojením přírodního potrubí na přivaděč H.Slavkov a odkanalizování Dražova a Hlinek výtlačnou splaškovou kanalizací do kanalizace Stanovic (ČOV)

1.9.            zásobování pitnou vodou Nových Stanovic připojením vodovodní řad ve Stanovicích a odkanalizování N.Stanovic výtlačnou splaškovou kanalizací do kanalizace Stanovic (ČOV)

1.10.        využití stávající telekom. dálkového kabelu DK 30 pro místní provoz včetně propojení DK telefonní ústřednou ve Stanovicích a kabelové připojení na místní rozvody v Dražově a Hlinkách.

 

 

Regulativy a limity

 

1.            Regulativy prostorového využití území

 

Území čistého bydlení

 

SÚ Stanovice - lokalita   „Na mokřinách“ ozn.2 , dílčí změna 1.5

v zastavitelné části lokality zůstávají v platnosti regulační podmínky dle schváleného ÚPN SÚ Stanovice. V nezastavitelné části lokality ozn.2.1. budou zřízeny oplocené zahrady k čistému bydlení, na kterých nesmí být umisťovány garáže, drobné stavby s doplňkovou funkcí k nim, stavby pro podnikatelskou činnost ani stavby hospodářské.

 

SÚ Stanovice - lokalita    „Náves“ ozn. 12 , dílčí změna č.1.1.

- čisté bydlení, 2 rodinné domy, max.podlažnost - přízemí + patro + podkroví, střechy sedlové, koeficient zastavění pozemku 30

 

SÚ Stanovice - lokalita „Náves“ ozn. 13, dílčí změna č.l.2

- čisté bydlení, 1 rodinný dům, max podlažnost - přízemí + podkroví střechy sedlová nebo polovalbová, koeficient zastavění pozemku 30.

 

Vzhledem k významu centrálního prostoru obce bude architektonické řešení jednotlivých objektů navrženo s ohledem na okolní zástavbu. .

U ostatních změn funkčního využití ploch zůstávají v platnosti regulativy dle ÚPD.

 

2.            Limity využití území

 

Změna č.1 ÚPD stanovuje limity vyplývající z úpravy ochranných pásem v území.

 

Ochranná pásma Vodárenské nádrže Stanovice

Rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Karlových Varech Čj. ŽP/2526/200-231.2 ze dne 28.12.2000 byla změněna a nově stanovena ochranná pásma vodárenské nádrže Stanovice následně:

 

1. ochranné pásmo

2. ochranné pásmo

 

s následujícími podmínkami režimu ochrany vod:

 

1.      v 1. a 2. ochranném pásmu se zakazuje činnost, při níž dochází k výrobě, skladování či manipulaci s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a látkami vykazujícími toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti, především s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými sloučeninami, rtutí a jejími sloučeninami, kadmiem a jeho sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy a jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, statkovými hnojivy, látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, fluoridy, amoniakem a dusitany, užívat omezené množství těchto látek (např. statková hnojiva apod.) lze po projednání s vlastníkem vodárenské nádrže a schválení vodohospodářským orgánem

 

2.      v 1 a 2. ochranném pásmu se zakazuje zřizovat stavby a provádět zásahy, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev, provádět zemní práce porušující půdní pokryv, používat trhaviny, provádět těžbu, hornickou činnost a provozovat zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodnělých vrstev s výjimkou činností vlastníka vodárenské nádrže spojených s jejím provozem a po projednání s vodohospodářským orgánem. Ve 2. ochranném pásmu lze budovat objekty pro rekreaci, bydlení a drobné podnikání pouze po projednání s vlastníkem vodárenské nádrže a vodohospodářským orgánem

 

3.      v 1 a 2. ochranném pásmu se zakazuje přepravovat po komunikacích náklady látek škodlivých vodám (např. přeprava PHM apod.) přepravovat omezené množství některých látek (např. pro zásobování RD topnými medii apod.) je možné, po projednání s vlastníkem vodohospodářské nádrže a souhlasu vodohospodářského orgánu, pouze po komunikacích ve 2.ochranném pásmu

 

4.      do prostoru 1.ochranného pásma je zákaz vstupu (platí pro vodní plochu i vymezený prostor kolem nádrže), do prostoru 1.ochranného pásma lze vstoupit pouze se zvláštním povolením vlastníka vodárenské nádrže (např. pro zajištění provozu vodního díla a obhospodařování pozemků ležících v prostoru 1.ochranného pásma)

 

5.      1.ochranném pásmu platí zákaz koupání, rybolovu, vodních sportů, výkonu práva myslivosti, kromě dohledání raněné zvěře apod.

 

6.      ve 2 ochranném pásmu se zakazuje měnit druh pozemků bez projednání s vlastníkem vodárenské nádrže, hospodařit na zemědělských pozemcích lze podle agrotechniky pěstovaných plodin schválené vlastníkem vodárenské nádrže

 

7.      v 1. a 2. ochranném pásmu lze, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, hospodařit pouze podle schváleného lesního hospodářského plánu, projednaného s vlastníkem nádrže, při dodržení v něm stanovených omezení (v použití hnojiv, ochranných přípravků, mechanizačních prostředků a způsobů těžby). Dřevní hmotu vytěženou na pozemcích v bezprostřední blízkosti nádrže je vlastník lesa povinen vyklidit bez použití mechanizace do vzdálenosti min 50 m od dosahu hladiny nádrže, tam ji lze na místech projednaných s vlastníkem nádrže spálit nebo jiným způsobem odstranit

 

8.      při zimní údržbě komunikací v 1. a 2. ochranném pásmu se zakazuje používat jiné než inertní posypové materiály

 

Výše uvedené rozhodnutí včetně mapových příloh a soupisu parcel v ochranných pásmech vodárenské nádrže Stanovice bylo mj. předáno i všem orgánům, které s územním plánem přímo pracují tj.

-        obci Stanovice

-        Magistrátu města Karlovy Vary - stavební úřad

-        Okresnímu úřadu Karlovy Vary - referát regionálního rozvoje

 

 

Ochrana horninového prostředí

 

Chráněné ložiskové území (CHLÚ) Hlinky - ložisko stavebního kamene Hlinky - lokalita Hlinky je územím nezastavitelným. CHLÚ nesmí být ohroženo či omezeno při případné těžbě stavebního kamene.

 

Území zasažená těžbou paliv

 

Poddolované území - dobývacího prostoru dolu Josef Jan (lokalita Pila - Corona) Poddolované území - dobývacího prostoru dolu Josef Jiří (lokalita Uhelný vrch-Dražov)

 

Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby jen po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí komplex technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Podrobnější informace podá na vyžádání Geofond ČR Praha. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zákona č.62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IV - pracoviště Chomutov a za jím stanovených podmínek.

 

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary

 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary stupně II B (dříve 3.stupně) a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary stupně II A (dříve 2.stupně) , stanovených usnesením vlády ČR ze dne 20.7.1966 č.257, doplněným usnesením vlády ČR ze dne 15.9.1971 č.214, usnesením vlády ČR ze dne 15.6.1974 č.146, usnesením vlády ČR ze dne 2.6.1976 č.127 a usnesením vlády ČR ze dne 3.2.1982 č.27. Omezení v ochranných pásmech jsou stanovena ve výše uvedených usneseních vlády a dále i v ustanovení § 37 zákona č.164/200 1 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

 

 

 

Veřejně prospěšné stavby

 

Změna č.1 ÚPD Stanovice v souvislosti se změnou technické obsluhy území navrhuje v dílčích změnách č.1.7, 1.8, 1.9, a 1.10 vedení tras podzemních inž.sítí (vodovodní přívodní potrubí v souběhu s navrhovanou výtlačnou splaškovou kanalizací a telefonní kabel propojující DK 30 s místní telefonní sítí.

 

Trasy nově navrhovaných veřejně prospěšných staveb podzemních sítí mohou být dále upřesňovány v územním řízení

 

Jmenovitý seznam navrhovaných veřejně prospěšných staveb je níže specifikován.

 

-        dílčí změna č. 1.7 - přivaděč pitné vody - ÚV Březová - Horní Slavkov včetně vodojemu „Stanovice 2x 100m3

 

-        dílčí změna č. 1.8 - přívodní vodovodní řad z vodojemu "Stanovice 2x 100m3" do Dražova a Hlinek a v souběhu vedená výtlačná kanalizace z Hlinek a Dražova do Stanovic (ČOV Stanovice)

 

-        dílčí změna .č.1.9 - přírodní vodovodní řad ze Stanovic do Nových Stanovic a v souběhu vedená výtlačná kanalizace z N.Stanovic do Stanovic (ČOV Stanovice)

 

-        dílčí změna č.1.10 - převedení dálkového kabelu DK 30 na místní provoz v trase Stanovice - Dražov - Hlinky a nové kabelové propojení tohoto kabelu s místním telefonním rozvodem ve Stanovicích, Dražově a Hlinkách          .

 

-        dále - veškeré nové místní obslužné komunikace v rámci jednotlivých navržených  rozvojových ploch sloužících pro obsluhu navržené výstavby.

 

 

 

 

Vyhledat v textu

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost stránek

312565