Obec Stanovice

Vyhláška č. 7/1995

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍCH ÚTVARŮ

 

 

STANOVICE, NOVÉ STANOVICE, DRAŽOV, HLINKY

 

 

 

VYHLÁŠKA Č. 7/1995

 

 

 

o závazných částech územního plánu

 

 

 

Obec : Stanovice

 

s částmi: Nové Stanovice

Dražov

Hlinky

 

 

 

 

Obsah vyhlášky :

 

 

Část první - Úvodní ustanovení

 

·              Účel vyhlášky

·              Rozsah platnosti

·              Vymezení pojmů

·              Přílohy

 

 

Část druhá - Závazné regulativy

 

·              Struktura osídlení území

·              Funkční uspořádání území

·              Regulace funkčního využití území

·              Zastavitelnost území

·              Rozvojová území

·              Stabilizovaná území

·              Prostorové uspořádáni území

·              Regulace prostorového využití území

 

Část třetí - Veřejně prospěšné stavby

 

·              Vymezení ploch

·              Vyvlastnění

 

 

Část čtvrtá - Památky a historicky stavebně hodnotné stavby

 

 

 

Část pátá - Závěrečná ustanovení

 

·              Uložení dokumentace

·              Účinnost

 

 

 

 _______________________________________________________________

 

VYHLÁŠKA Č. 7/1995

 

 

 

o závazných částech územního plánu

 

 

 

Obec : Stanovice

 

s částmi: Nové Stanovice

Dražov

Hlinky

 

 

 

 

   Obecní zastupitelstvo ve Stanovicích se usneslo dne 5.4.1995 vydat podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve, znění pozdějších předpisů a podle §.29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.

 

tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

 

Část I.

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

(1)   Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu schváleného obecním zastupitelstvem Stanovic dne 5.4.1995 (dále jen "územní plán", "ÚP")

 

(2)   Vyhláška stanoví závazné regulativy funkčního využití a zastavitelnosti území, vyplývající z funkčního a prostorového uspořádání území, vymezení místního systému ekologické stability a ploch veřejně prospěšných staveb ve schváleném územním plánu Stanovic, Nových Stanovic, Dražova a Hlinek.

 

(3)   Vyhláška stanoví podmínky pro umisťování a povolování jednotlivých druhů staveb, jejich změn a změn jejich užívání, vymezených podle jejich užitné funkce obecně závazným předpisem (vyhl. č. 83/1967 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhl. č. 45/1979 Sb. a vyhl. č. 376/1992 Sb.).

 

 

 

 

Článek 2

Rozsah platnosti

 

(1)   Vyhláška platí pro správní území obce Stanovice s částmi Nové Stanovice, Dražov a Hlinky vymezené jejich katastrálním územím.

 

(2)   Časové období platnosti územního plánu a této vyhlášky není omezeno.

 

 

Článek 3

Vymezení pojmů

 

(1)   Na území sídelních útvarů jsou rozlišovány:

a)    z hlediska funkčního využití -  polyfunkční a monofunkční ploch

b)   z hlediska zastavitelnosti území – území zastavitelná a nezastavitelná

c)    z hlediska prostorového využití - území s rozdělenými limity intenzity jeho prostorového využití

d)   z hlediska míry regulace funkčního a prostorového využití - území rozvojová a stabilizovaná

 

 

Článek 4

Přílohy

 

(1)   Přílohy tvoří grafické přílohy územního plánu (ÚP), textové přílohy této vyhlášky a vybrané kapitoly textové části ÚP, na které se vyhláška s přílohami odvolává. Všechny přílohy jsou ověřeny statutárním zástupcem obecního úřadu.

 

(2)   Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny v jeho grafických přílohách:

a)      návrh systému ekologické stability výkresy č. 1.4, 1.5, 1.5a (dále jen příloha 1)

b)      urbanistické a prostorové řešení s funkčním využitím zastaveného území obce (dále ZÚO) , výkresy č. 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 (dále jen příloha 2)

c)      zeleň v ZÚO - výkresy č. 2.3, 3.3, 4.3, 5.3

 

(3)   Textovými přílohami vyhlášky jsou:

a)      charakteristika polyfunkčních území                    (příloha A)

b)      charakteristika monofunkčních ploch                   (příloha B)

c)      limity prostorového využití                                   (příloha C)

d)      vymezení biocenter a biokoridorů místního systému ekologické stability ( společná část, textová příloha č. 1. 1, 1. la )                                 (příloha D)

e)      veřejně prospěšné stavby                                       (příloha E)

f)        památky a historicky-stavebně hodnotné stavby   (příloha F)

 

 

 

Část II.

Závazné regulativy

 

 

Článek 5

Struktura osídlení území

 

(1)   Obec Stanovice s částmi Nové Stanovice, Dražov, Hlinky se rozvíjí v rámci současného ZÚO a na vhodných přilehlých plochách jako čtyři samostatné urbanistické jednotky:

                          SÍDELNÍ ÚTVAR (SÚ) Stanovice

                                                            SÚ Nové Stanovice

                                                            SÚ Dražov

                                                            SÚ Hlinky

 

(2)   Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla, sídelní lokality, rekreační objekty nebo samoty.

 

 

Článek 6

Funkční uspořádání území

 

(1)   Funkční uspořádání území SÚ je stanoveno v příloze 2 (dle odst. 2, čl. 4 vyhlášky) a popsáno v průvodní zprávě ÚP, kapitole 5.

 

(2)   Urbanistické a prostorové řešení s funkčním využitím ZÚO člení území SÚ na jednotlivé monofunkční plochy a polyfunkční území (zóny).

 

(3)   Polyfunkční území jsou charakteristická horizontální a vertikální podmíněností funkcí. Jsou určena pro stanovené druhy funkcí, zařízení, staveb.

 

(4)   Polyfunkční území se dělí na :

I.                   Území (zóna) bydlení venkovského typu

II.                Území (zóna) smíšeného bydleni

III.              Území (zóna) čistého bydlení

IV.             Území (zóna) hospodářské

IV.a        území zemědělské výroby s rodinným podnikáním

IV.b        území zemědělské výroby soustředěné

IV.c        území pro výrobu a služby

 

(5)   Charakteristika polyfunkčních území (příloha A) určuje pro každý druh polyfunkčního území, kterým funkcím slouží a stanovuje druhy objektů, zařízení a dalších funkcí, které jsou v něm přípustné nebo výjimečně přípustné.

 

(6)   Monofunkční plochy jsou charakteristické homogenitou jednoho typu funkce. Jsou určeny jen pro stanovený druh funkce, která vylučuje jejich využití pro jiné účely.

 

 

 

 

(7)   Monofunkční plochy se dělí na:

I.                   plochy (zóna) institucionální

II.                plochy (zóna) rekreační

III.              vodní plochy

IV.             lesní plochy

V.                plochy zemědělského půdního fondu

VI.             plochy dopravní, komunikace

VII.           plochy zeleně

VIII.        plochy technického vybavení, inž. sítě

IX.             dobývací prostor – poddolovaná území

 

(8)   Charakteristika monofunkčních ploch (příloha B) uvádí pro každý druh monofunkční plochy, které dílčí druhy ploch nebo zařízení zahrnuje.

 

 

Článek 7

Regulace funkčního využití území

 

(1)   Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce území nebo plochy nad přípustnou míru.

 

(2)   Objekty a zařízení je možno nově stavět, modernizovat nebo rekonstruovat pro jiné, než stávající funkce a pozemky nově využívat jen v souladu s charakteristikou území nebo plochy.

 

(3)   O novém umístění výjimečně přípustných funkcí, zařízení nebo objektů v polyfunkčním území rozhoduje - s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť - stavební úřad.

 

(4)   Činnost na pozemcích, zařízeních a objektech bude v souladu s podmínkami příslušných ochranných pásem:

a)      2. ochranné pásmo léčivých zdrojů K.Vary

b)      3. ochranné pásmo léčivých zdrojů K.Vary

c)      pásmo hyg. ochrany Vodního díla Stanovice

d)      2a. pásmo hyg. ochrany Vodního díla Stanovice

e)      2b. pásmo hyg. ochrany Vodního díla Stanovice

f)        3. pásmo hyg. ochrany Vodního díla Stanovice

g)      pásmo hyg. ochrany III. st. vod. čs Teplička

h)      pásmo hyg. ochrany III.st. vodního díla Žlutice

i)        pásmo hyg. ochrany vodního zdroje Hlinky

j)        3. pásmo radonového rizika

k)      poddolovaná území - bývalého dobývacího prostoru Dolu Josef Jiří.

 

 

(5)   Funkční využití území a ploch ležících na území CHKO Slavkovský les a v jeho sousedství musí být v souladu s režimem ochrany přírody CHKO (III, IV zóna ochrany, zvláště chráněná území a přechodné chráněné plochy dle zákona č. 114/1992 Sb.).

 

 

 

(6)   Na historicky - stavebně hodnotných plochách, zařízeních, objektech a k nim přilehlých plochách popsaných v kapitole 7 průvodní zprávy územního plánu a specifikovaných v příleze F vyhlášky se nesmí provádět úpravy, které by narušily jejich historický ráz a znehodnotily specifický charakter stavby a jejího blízkého okolí.

 

(7)   Ochranná pásma stanovená územním plánem vzhledem k obytné zóně jsou vyznačena v příloze 2:

OP ČOV Stanovice - 50 m

OP ČOV Nové stanovice - 50 m

OP ČOV Dražov - 30 m

OP ČOV Hlinky - 50 m

OP hřbitov Stanovice - 100 m

OP výrobní zóna Stanovice - 50 m

OP výrobní zóna Hlinky - 50 m

OP zemědělský areál Hlinky - 100 m.

 

V ochranných pásmech se nesmějí umísťovat obytné budovy ani objekty základní občanské vybavenosti. V ochranných pásmech se umisťuje především zeleň. Činnosti v ochranných pásmech určuje zákon č. 50/1976 Sb., vyhláška č. 83/1976 Sb. a platné hygienické směrnice a předpisy.

Ochranná pásma ČOV Dražov a Hlinky jsou stanovena jako minimální a upřesněna po výběru konkrétní technologie ČOV.

 

 

 

Článek 8

Zastavitelnost území

 

 

(1)   Z hlediska zastavitelnosti jsou v území sídelních útvarů rozlišovány:

a)      nezastavitelné plochy

b)      zastavitelné plochy

b1)        rozvojová území

b2)        stabilizovaná území

 

(2)   Rozvojová území jsou dokumentována v příloze 2 (barevně vyznačené plochy) a tvoří zvláště vymezená polyfunkční území a monofunkční plochy nebo jejich části.

 

(3)   Stabilizovaná území jsou vymezena negativně (příloha 2 - nevybarvené plochy ZÚO). Tvoří je všechna polyfunkční území a zastavitelné monofunkční plochy nebo jejich části, které nejsou součástí rozvojových území.

 

 

 

  

Článek 9

Nezastavitelné plochy

 

 

(1)   Nezastavitelné jsou monofunkční plochy

a)      zemědělského půdního fondu

b)      lesa

c)      vodní plochy

d)      plochy zeleně

e)      plochy tvořící součást biocenter a biokoridorů přírodních památek

f)        plochy dobývacího prostoru a poddolovaná území.

 

(2)   Na nezastavitelných plochách není dovoleno umísťovat a povolovat stavby s výjimkou drobných staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.

 

 

 

Článek 10

Rozvojová území

 

 

(1)   V rozvojových územích dojde k podstatné změně ve funkčním využití pozemků a objektů nebo ke změně charakteru jeho současného zastavění.

 

(2)   V rozvojovém území je možno povolit novou výstavbu nebo přestavbu až na základě platné podrobnější územně plánovací dokumentace nebo schváleného územně plánovacího podkladu.

 

(3)   Pro rozsáhlejší území nebo pro území zastavované stavbami více investorů je ve smyslu odstavce 2) nutný územní plán zóny nebo regulační plán, pro menší území zastavované jednou stavbou je nutná alespoň urbanisticko-architektonická studie.

 

(4)   Dispoziční řešení jednotlivých zón dle přílohy 2 je orientační, odpovídá možnosti odvedení splaškových a dešťových vod a napojení na komunikační systém. Regulační podmínky uvnitř jednotlivých rozvojových ploch určí další podrobnější územně plánovací dokumentace.

 

(5)   Regulační podmínky pro stavby v rozvojovém území stanoví stavební úřad podle dokumentace dle odst. 2) a 3) tohoto článku.

 

(6)   Běžná údržba a nutné opravy stávajících objektů v rozvojových územích se povolují.

 

(7)   Etapizace soustředěné výstavby odpovídá řazení a číslování jednotlivých lokalit dle kapitoly 5 průvodní zprávy ÚP.

Zástavba a požadavky architektonického řešení jsou uvedeny tamtéž.

 

 

 

 

 

Článek 11

Stabilizovaná území

 

 

(1)   Funkční využití a struktura zastavění stabilizovaných území se nebude podstatně měnit.

 

(2)   Ve stabilizovaném území je možno stavět nové a přestavovat původní objekty nebo měnit jejich funkci, pokud jejich nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy a hmota objektu charakteru okolní zástavby.

 

(3)   Regulační podmínky pro stavby ve stabilizovaném území stanoví stavební        úřad v územním, případně stavebním řízení jejich odvozením z okolní zástavby.

 

(4)   Pro rozsáhlejší výstavbu, nebo přestavbu ve stabilizovaném území je nutno schválit podrobnější územně plánovací dokumentaci nebo územně plánovací podklad.

 

(5)   V případě stavebních úprav objektu dle přílohy F platí ustanovení odst. 6) čI. 7 vyhlášky.

 

 

 

Článek 12

Prostorové uspořádání území

 

 

(1)   Prostorové uspořádání území   vyplývá z jeho  uspořádání funkčního, vyjádřeného v příloze 2 (výkres urbanistického a prostorového řešení s funkčním využitím        ploch č.2.2, 3.2, 4.2, 5.2) a popsaného v průvodní zprávě ÚP. Vnitřní dispozice jednotlivých lokalit je pouze orientační.

 

(2)   Vyhláška ve své příloze C stanoví pro jednotlivé druhy polyfunkčních území limity prostorového využití území.

 

(3)   Pro zastavitelné monofunkční plochy, vzhledem k individuálnímu charakteru jejich zastavění, limity prostorového využití území stanoví:

 

a)      pro novou výstavbu v rozvojových územích platná podrobnější           územně plánovací dokumentace nebo plánovací podklad

 

b)      pro dostavby, přístavby a nástavby ve stabilizovaných územích stavební úřad v územním nebo stavebním rozhodnutí a to s přihlédnutím k charakteru okolního zastavění

 

c)      pro stavební úpravy objektů dle přílohy F platí ustanovení odst. 6 čl. 7 vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

Článek 13

Regulace prostorového využití území

 

 

(1)   Objekty je možno stavět, přistavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území.

 

(2)   Nová zástavba v sídelních útvarech bude respektovat jejich specifický ráz.

 

(3)   Jednotlivé společensky významné objekty popsané v kapitole 5.3 průvodní zprávy ÚP a příloze 2 budou posuzovány individuelně s ohledem na okolní zástavbu v souladu s odst. 3) čl. 12 této vyhlášky.

 

 

 

Článek 14

Místní ekologické stability

 

(1)   Místní systém ekologické stability

 

(2)   Místní systém ekologické stability vymezuje územní plán v Návrhu systému ekologické stability (příloha 1).

 

(3)   Plochy tvořící součást biocenter a biokoridorů, zahrnuté i do území a ploch jiných funkcí než zeleně, jsou nezastavitelné.

 

(4)   Omezující podmínky a režim využívání území a ploch, které jsou součástí biocenter a biokoridorů, stanoví textová část - územní systém ekologické stability č. 1.1, která tvoří přílohu D této vyhlášky.

 

 

 

 

Část III.

Veřejně prospěšné stavby

 

 

Článek 15

Vymezení ploch

 

(1)   Plochy pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny územním plánem ve výkresech 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, které tvoří přílohu 2 této vyhlášky.

 

(2)   Jmenovitý seznam navrhovaných veřejně prospěšných staveb je uveden v kapitole 13 textové části ÚP a je specifikován v příloze E. Návrh těchto staveb je v souladu s § 108 odst. 3) stavebního zákona.

 

(3)   Rozsah a plocha nově navrhované veřejně prospěšné stavby může být upřesněna v platné podrobnější územně plánovací dokumentaci.

 

(4)   Rozlišení rozsahu nebo upřesnění polohy nově navrhované veřejně prospěšné stavby je možné, za souhlasu dotčených vlastníků, i v územním řízení.

 

 

 

Článek 16

Vyvlastnění

 

(1)   Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků a staveb podle §108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 

 

 

 

Část IV.

Památky a historicky – stavebně hodnotné objekty

 

 

Článek 17

 

(1)   Na území katastrů SÚ se nacházejí památkové chráněné stavby registrované Památkovým ústavem v Plzni.

 

(2)   Na území SÚ je několik dalších historicky - stavebně hodnotných staveb, které nejsou památkově chráněny.

 

(3)   Jmenovitý seznam památek a historicky – stavebně hodnotných objektů je v příloze F vyhlášky. Popsány jsou v kapitole 2.3 a 7 průvodní  zprávy ÚP.

 

(4)   Na pozemcích, zařízeních a objektech památkově chráněných a historicky - stavebně hodnotných a k nim přilehlých plochách se nesmí provádět úpravy      a stavby, které by narušily jejich historický ráz a charakter místa.

 

(5)   Úpravy na těchto objektech a zařízeních budou v přiměřeném rozsahu regulovány v souladu s Regulativy, vydanými 11.11.1994 Památkovým ústavem v Plzni a Referátem kultury OkÚ K.Vary.

 

(6)   Úpravy památkově chráněných objektů musí být předem schváleny orgánem památkové péče (Památkový ústav v Plzni).

 

  

 

 

 

Část V.

Závěrečná ustanovení

 

Článek 18

Uložení dokumentace

 

(1)   Dokumentace územního plánu sídelních útvarů je uložena na Obecním úřadě ve Stanovicích.

 

 

 

Článek 19

Účinnost

 

(1)   Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 5.5.1995.

 

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost stránek

309495